Success stories

SMART START B&H: Eko Element, Bugojno

Association Friends of Nature ''Eko Element'' Bugojno - Laboratory for physical and chemical analysis of water

Citizens' Association Friends of Nature ''Eko Element'' Bugojno started its work in August 2008 with the aim of sustainable development of the society and preservation of the environment. During the past period, the association has grown and developed, so today it represents a respectable organization in the field of environment both at the regional and international level. In the period from 2008 to the present, the association has implemented over 50 projects of local, regional and international character.


Projects in the implementation phase are:
- Establishment of "AgroLab" - laboratory for physical and chemical analysis of agricultural land.
- "Zero Otpada" - induction of integral waste management in the municipality of Bugojno.
- "Think Green" - ecological education of children from rural areas.

Over the past nine years, the association has been continuously strengthening its human and material capacities. We particularly emphasize the establishment of Resource Center Bugojno, a laboratory for physical and chemical analysis of water and green roof. The establishment of AgroLab is one of the major activities that are currently being implemented. The association participated in the SmartStart project supported by the European Union, where the AgroLab business plan was ranked among the top ten in BiH, which provided funds for StartUp activities.

The association is a member of international ecological networks, and the most important is the SECO Group for the programming of EU funds in the field of environment, transport and energy.

In the following period, the association has many plans. In addition to the establishment of AgroLab, association works in field of strengthening agriculture in the Central Bosnia Canton, protecting the river, introducing Zero waste in the municipality of Bugojno and further strengthening its own capacities, which will ultimately lead to the sustainable development of the local community.


UG Eko Element established the Laboratory for Physical and Chemical Analysis of Water, and implemented the monitoring of water quality in the entire Vrbas Basin. The purchased laboratory devices and instruments are also used for the analysis of agricultural land, so the program for the establishment of the Laboratory for Physical and Chemical Analysis of Agricultural Land under the working name AgroLAB was launched.


AgroLAB Laboratory for physical and chemical analysis of soil and irrigation water is solved
the problem not only of the agricultural producers of Bugojno Municipality, but of the whole of Central Bosnia and beyond, in which there is no such laboratory. Samples of soil and water are transported to Sarajevo, Mostar and Banja Luka.

Due to the need and the lack of knowledge of agricultural producers, the importance of the analysis leads to excessive use of chemicals (pesticides and herbicides), which leads to pollution of the environment and to the disturbance of human health.

After the analysis, the agricultural producer receives the appropriate recommendation for the treatment of land, this increasing agricultural yields and obtaining quality of agricultural products, which ultimately means higher incomes of agricultural households.

After the establishment of AgroLAB, the Municipality of Bugojno will include land analysis for local agricultural producers in its agricultural program and this contribute to the sustainability of the laboratory.

All activities from this organization you can follow on: www.facebook.com/EkoElement


Udruženje građana Prijatelji prirode ''Eko Element'' Bugojno počelo je sa radom u avgustu 2008 godine sa ciljem održivog razvoja društva i očuvanja okoliša. Tokom proteklog perioda udruženje je raslo i razvijalo se, tako da danas predstavlja respektabilnu organizaciju u oblasti životne sredine kako na regionalnom tako i na međunarodnom nivou. U periodu od 2008 do danas udruženje je implementiralo preko 50 projekata lokalnog, regionalnog i međunarodnog karaktera. 

Projekti u fazi implementacije su: 
- Uspostava „AgroLab-a“  - laboratorija za fizičko – hemijsku analizu poljoprivrednog zemljišta.
- „Nula Otpada“ -  uvođenje integralnog upravljanja otpadom na području općine Bugojno.
- „Misli zeleno“ -  ekološka edukacija djece iz ruralnih sredina.


Tokom proteklih devet godina udruženje kontinuirano jača svoje ljudske i materijalne kapacitete. Posebno ističemo uspostavu Resursnog centra Bugojno, laboratorije za fizičko – hemijsku analizu vode i zelenog krova.  Uspostava AgroLab-a je jedna od značajnih aktivnosti koje se trenutno implementiraju. Udruženje je učestvovalo u projektu SmartStart podržanom od strane Europske unije na kojem je poslovni plan AgroLab-a uvršten među deset najboljih u BiH kojim su obezbijeđena sredstva za StartUp aktivnosti. Udruženje je član međunarodnih ekoloških mreža, a najznačajnija je SECO grupa za programiranje EU fondova u oblasti okoliša, transporta i energije.


U narednom periodu udruženje ima mnogobrojne planove. Pored uspostave AgroLab-a radi se na jačanju poljoprivrede u SBK, zaštite rijeka, uvođenju Nula otpada u općini Bugojno i daljem jačanju sopstvenih kapaciteta što će u konačnici dovesti do održivog razvoja lokalne zajednice.

UG Eko Element je uspostavio Laboratorij za fizičko hemijsku analizu vode, te implementiralo monitoring kvalitete vode na području cijelog sliva rijeke Vrbas. Nabavljeni laboratorijski uređaji i instrumenti se koriste i za analizu poljoprivrednog zemljišta, tako da se krenulo u program uspostave Laboratorije za fizičko hemijsku analizu poljoprivrednog zemljišta pod radnim imenom AgroLAB.

AgroLAB laboratorij za fizičko-hemijsku analizu zemljišta i vode za navodnjavanje rješava problem ne samo poljoprivrednih proizvođača općine Bugojno, već i cijele Srednje Bosne i šire, u kojoj ne postoji ovakav laboratorij. Uzorci zemljišta i vode se transportuju u Sarajevo, Mostar i Banja Luku.

Zbog needukovanosti i neinformisanosti poljoprivrednih proizvođača o značaju analize dolazi do prekomjernih upotreba hemikalija (pesticida i herbicida) što dovodi do zagađenja životne sredine i do narušavanja čovjekovog zdravlja.

Poljoprivredni proizvođač nakon urađene analize dobiva odgovarajuću preporuku za tretiranje zemljišta, samim tim povećava prinose i dobiva kvalitetne poljoprivredne proizvode, što u konačnici znači veći prihodi poljoprivrednih domaćinstava.

Sve aktivnosti ove organizacije možete pratiti na: www.facebook.com/EkoElement