Project News

The social entrepreneurship and business planning – second training in the framework of Smart Start project

The second training in the framework of the Smart Start project was organized from 19-20 December 2016 in Veles where prosperous social entrepreneurs were introduced on business plan development tailored made for social entrepreneurship. The trainer Riste Jurukovski familiarized the participants with several aspects of the business plan such as structure, market research and research of potential consumers, organization of enterprise, strategies for setting according to the competition and etc. Through individual and group exercises, the participants gained valuable knowledge via simulation of relationship with consumers and customers, and presented their initial business plans and ideas about what would they work in future. The next training is forecasted for mid-January next year when participants will be familiarized with the topic "Marketing for social enterprises".Втората обука од проектот Смарт Старт се одржа од 19-20 декември 2016 година во Велес, а идните социјални претприемачи се запознаа со начинот на кој се изготвува бизнис план наменет за социјално претприемништво. Предавачот Ристе Јуруковски ги запозна учесниците на обуката со неколку аспекти од бизнис планот како што се структура, истражување на пазар и можни потрошувачи, организација на претпријатие, стратегии за поставување согласно конкуренцијата и слично. Учесниците преку поединечни и групни вежби добија практично знаење и симулираа однос со потрошувачи и клиенти, а ги претставија и своите првични бизнис планови и идеи за тоа што би работеле во иднина. Следната обука се предвидува кон средината на следниот месец кога учесниците ќе се запознаат со темата „маркетинг за социјални претпријатија“.   

Galerija: